Házassági vagyonjogi szerződés ügyvédi munkadíja, most csak 30.000.-Ft!


Egyszerűsített végelszámolás

Betéti Társaság végelszámolása
Kkt egyszerűsített végelszámolás

Az egyszerűsített végelszámolás

 

A végelszámolási eljárás, amelynek eredménye a cég jogutód nélküli megszűnése, abban különbözik a felszámolási eljárástól, hogy az adós cég nem minősül fizetésképtelennek, hitelezői felé tartozásait rendezni tudja, és ezt követően törlik a  cégjegyzékből. Ha a mérleg tartozást mutat, nem törölhető a cég végelszámolással.

 

A végelszámolási eljárást a cégnyilvánosságról, a bírósági cég-eljárásról és a végelszámolásról szóló, 2006. évi V. törvény szabályozza 2006. július 1. óta.

 

A végelszámolási eljárás egyszerűsített típusát a közkereseti és betéti társaságok vehetik igénybe, ha a végelszámolást a kezdő időponttól számított 120 napon belül befejezik és tartozásaikat kifizetik.

A végelszámolás kezdő időpontját a cég legfőbb szerve a végelszámolás elrendeléséről szóló határozatában állapítja meg, e határozatban dönt a végelszámoló személyéről is, mivel a végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik, és onnantól kezdve a végelszámoló jár el a cég nevében, a könyvelőnél, NAV-nál és az ügyvédnél. Végelszámoló az lehet, aki megfelel a vezető tisztségviselőkkel szembeni feltételeknek, felelőssége speciális, fokozott gondossággal, a cég és a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni. A kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel.

 

Kérdezzen! 9-18-ig hívhat 06-20-354 8963,  éjjel-nappal  írhat!

 

A végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjától számított 8 napon belül köteles kezdeményezni az eljárás megindításának közzétételét a Cégközlönyben (15.000.-Ft). Ebből értesülhetnek a hitelezők arról, hogy a cég elhatározta jogutód nélküli megszűnését, és a közzétételtől számított 40 napon belül jelenthetik be a céggel szembeni követeléseiket a végelszámolónak, aki köteles azokat 15 napon belül nyilvántartásba venni, és az elkészített jegyzéket további 15 napon belül a Cégbírósághoz benyújtani a cégiratok között történő elhelyezés céljából. Az a hitelező, akinek követelését a végelszámoló vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül bíróság előtt perben érvényesítheti igényét.

A végelszámoló személyét az egyszerűsített végelszámolás befejezésével és a törlési kérelemmel együtt jelenti be a cégbíróságnak, a jogi képviselettel megbízott ügyvéd, változásbejegyzési kérelem útján.

Nem fejeződhet be egyszerűsített módon a végelszámolás, amennyiben a végelszámoló tevékenységével kapcsolatos kifogás van folyamatban. A végelszámolás során ugyanis a végelszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása miatt a sérelmet szenvedett fél a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a sérelmes intézkedéstől, vagy mulasztástól számított 60 napon belül a cégbíróságnál végrehajtási kifogással élhet. Ugyanígy kifogással élhet a hitelező akkor is, ha a végelszámoló a hitelezői igénybejelentés határidejének lejártától számított harminc napon belül nem ad tájékoztatást arról, hogy a követelését elismeri-e, mikorra várható annak kifizetése. A cégbíróságnak a kifogás felől soron kívül határoznia kell. Amennyiben azt megalapozottnak találja, a végelszámoló intézkedését megsemmisíti és az eredeti állapot visszaállítására kötelezi, vagy azt a határozatával helyreállítja, mulasztás esetén a szükséges intézkedés megtételére kötelezi. Ha a végelszámoló nem tesz eleget a bírósági végzésben foglaltaknak, a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban összehívja a cég legfőbb szervét új végelszámoló megválasztása céljából. 

 

Fontos megjegyezni, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján kötelező adóhatósági ellenőrzést lefolytatni annál a cégnél, melynek végelszámolásáról döntöttek. A végelszámolás elrendelését követően a cég korábbi vezető tisztségviselője a kezdő időpontot megelőző nappal köteles tevékenységzáró beszámolót készíteni, a végelszámolót tájékoztatni a folyamatban lévő ügyekről, átadni számára az iratanyagot. A végelszámoló a fenti adatok alapján elkészíti a végelszámolási nyitómérleget, majd a hitelezők bejelentései alapján korrigálja azt, az eljárás befejezésekor pedig benyújtja a legfőbb szerv elé az adóbevallásokat, a beszámolót, a mérleget és a vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyás céljából. A végelszámolás kezdő időpontját megelőző

(tevékenységzáró) és az eljárás alatti időszakra vonatkozó revíziót az adóhatóság a végelszámoló által készített záró adóbevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles befejezni.

 

Kérjen időpontot! 9-18-ig hívhat 06-20-354 8963,  éjjel-nappal írhat!

vissza végelszámolás >>

Cégalapítas >>

 végelszámolás.

                  Egyszerűsített végelszámolás, Bt. végelszámolás

        Cégeljárás

Egyszerűsített végelszámolás.

Időpont foglalás


         ÜGYVÉD         
  Időpontegyeztetés 
    06-20-354 8963   
Tel./Fax:1/239 5434 
 1134 Budapest, XIII.

 

Ajánlatkérés

 

Egyszerűsített végelszámolás.

 

 

        Egyszerűsített
        végelszámolás
        Bt./Kkt. törlés

Egyszerűsített végelszámolás.

Bt. végelszámolása

 

Az egyszerűsített végelszámolásról át kell térni az általános szabályok szerinti eljárásra, amennyiben valamely hitelező igényét a végelszámoló vitatja, vagy a hitelező a cég ellen  pert indít, illetve ha az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására előírt 120 nap letelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bt. végelszámolás

2010 Dr. Mohos Gábor ÜGYVÉD cégalapítás Budapest

 

Ezt a honlapot dr. Mohos Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn,
az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.